04.16

DIEFSTAL

RECUPEREER UW GESTOLEN ZAKEN

Wat is diefstal?

Diefstal is het bedrieglijke wegnemen van andermans goed.

 

De definitie van diefstal bevat drie elementen:

  • Het bedrieglijke inzicht: de dader moet handelen met een opzet voor zichzelf of een ander een onwettige winst of voordeel te verschaffen, hetzij met het doel de eigenaar te schaden.

  • Het goed moet ontvreemd worden: de handeling betreft het wegnemen, verplaatsen of wegdragen van de zaak die wordt gestolen.

  • Het goed moet een ander toebehoren: men kan geen eigen zaken stelen.

Diefstal kan over verschillende zaken gaan, dit van een camera, een wagen, een aanhangwagen, gelden, etc, maar ook over computergegevens, hiervoor kan CompuX u ook helpen tot het terugvinden van de dader(s) en alles in het werk stellen om de gestolen goederen of gegevens te recupereren.

Wat CompuX voor u kan betekenen?

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport en recuperatie

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. De eerste zorg van CompuX is om u de zaken die verloren waren te recupereren, daarom is er een mogelijkheid om met de dader(s) eerst in gesprek te gaan, voordat een strafrechtelijke klacht wordt neergelegd.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.
(Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

Art. 462.Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding.
[1 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer deze diefstallen zijn gepleegd ten nadele van een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.]1
Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof [1 het eerste lid]1 niet bestond.

(1)<W 2011-11-26/19, art. 37, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be