04.09

DIGITALE STALKING

FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP, ETC

Wat is digitale stalking?

Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van een individu op het internet of via elektronische communicatiemiddelen.  Deze vorm van stalking is niet hetzelfde als iemand stalken in het dagelijkse leven. Het is wel mogelijk dat de twee soms samen voorkomen in eenzelfde zaak. 

Een cyberstalker heeft meer mogelijkheden om zijn/haar slachtoffer te benaderen. De cyberstalker kan door één druk op de knop het slachtoffer lastig vallen.

Het gebruik van programma’s om op willekeurige basis of lukrake berichten te versturen zonder achter de computer te zitten of de smartphone in de hand te hebben, zijn een veel toegepaste methode. Hij kan derden gebruiken om het slachtoffer te intimideren. De cyberstalker kan zich voordoen als het slachtoffer en in zijn/haar naam een bericht plaatsen met daarin de gegevens van het slachtoffer. Nietsvermoedende internetgebruikers sturen dan berichten  naar het slachtoffer.

De cyberstalker kan zich uit de directe omgeving bevinden, maar ook van wie je het niet verwacht.

De meest voorkomende cyberstalkers zijn:

  • een (ex)partner

  • een (ex)vriend(in)

  • een (ex)collega

  • een chef, ondergeschikte of een (ex)werknemer

  • een fan

  • een buur

  • maar ook een totaal onbekende, die je toevallig bent tegengekomen

Wat kan CompuX voor je betekenen?

Digitale onderzoeken is de specialiteit van CompuX. Elke vorm van bedreiging of belediging wordt geregistreerd met de modernste apparatuur en de juiste know-how. 

Het is belangrijk is dat u de eerste stap durft en kan zetten.

CompuX zal u vanaf het eerste moment begeleiden en advies verlenen welke stappen u kunt ondernemen. In de eerste plaats zal CompuX luisteren  naar uw wensen en uw noden.

Wanneer uw situatie dermate bedreigend is, kan CompuX u de nodige doorverwijzingen adviseren en bijstaan.

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 372.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 15-05-1912, art. 48> Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt [1 ...]1, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.) <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

(1)<W 2016-05-31/02, art. 3, 118; Inwerkingtreding : 18-06-2016> 

Art. 378bis. <W 2000-11-28/35, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.
Overtredingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 392. Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel met het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden.

Art. 442. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eigenaar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaatsen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.
[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1
[2 ...]2

(1)<W 2011-11-26/19, art. 34, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 
(2)<W 2016-03-25/07, art. 2, 116; Inwerkingtreding : 15-04-2016> 

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.
(Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

Art. 478. Diefstal bij nacht is de diefstal gepleegd meer dan een uur voor zonsopgang en meer dan een uur na zonsondergang.

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be