05.03

FRAUDE

LAST VAN TEKORTEN IN DE BOEKHOUDING?

Iedereen kan fraude plegen!

Meerdere vormen van fraude komen vandaag de dag voor in het bedrijfsleven. Helaas vallen ook kmo's meer en meer ten prooi aan fraudepraktijken. De schade die ze aanrichten, kan voor uw bedrijf nefast of zware gevolgen hebben.

 

De vorm van fraude situeert zich vaak op de financiële afdeling. Het begint steeds kleinschalig met relatief verwaarloosbare bedragen. Maar bij elke volgende transactie zal het bedrag geleidelijk aan verhogen. Zolang niemand zich vragen stelt, gaan de praktijken onverstoord verder. Tot het bedrag te hoog is opgelopen om nog onopgemerkt te blijven en het te laat is.

Er kan een rekeningnummer verandert zijn bij de uitgaande facturen, overboekingen van rekeningen of aanpassingen binnen uw boekhoudprogramma.

Winkelbedienden die de kassa beheren kunnen stelselmatig inkomsten doen verdwijnen. Dit door kleine bedragen uit de kassa te weerhouden, zaken achterwege te laten of verkoop onder de toonbank te doen. Deze vorm van fraude valt niet onmiddellijk op, maar kunnen op langere termijn zware gevolgen hebben voor uw onderneming. Wanneer meerdere winkelbedienden bijeen werken, is het een kettingreactie dat er meerdere winkelbedienden deze vorm toepassen, want de één zal de andere beginnen indekken.

 

Wat kan CompuX voor u betekenen?

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen. De inzet van verborgen camera's is een mogelijkheid om kassadiefstal op heterdaad te betrappen, maar ook voor het digitale doorlichten van loggegevens van uw boekhoudprogramma, kunt u beroep doen op CompuX, die een specialisatie heeft op het gebied van digitale onderzoeken.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. 

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

HOOFDSTUK I. - DIEFSTAL EN AFPERSING.

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.
(Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

Art. 462.Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding.
[1 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer deze diefstallen zijn gepleegd ten nadele van een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.]1
Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof [1 het eerste lid]1 niet bestond.

(1)<W 2011-11-26/19, art. 37, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

AFDELING I. - DIEFSTAL ZONDER GEWELD OF BEDREIGING.

Art. 463.Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren.) <W 25-06-1964, art. 2>
[1 Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.]1

(1)<W 2011-11-26/19, art. 38, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

Art. 464. De gevangenisstraf is ten minste drie maanden, indien de dief een dienstbode of een loondienaar is, zelfs wanneer hij de diefstal gepleegd heeft ten nadele van andere personen dan die welke hij diende, maar die zich bevonden hetzij in het huis van de meester, hetzij in het huis waar hij hem vergezelde, of indien de dief een werkman, gezel of leerling is, die de diefstal heeft gepleegd in het huis, het werkhuis of het magazijn van zijn meester, of ook indien de dief een persoon is die gewoonlijk arbeid verricht in de woning waar hij gestolen heeft.

Art. 465. In de gevallen van de vorige artikelen kunnen de schuldigen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 (...). <W 09-04-1930, art. 32>

Art. 466. Poging tot een van de diefstallen, in de vorige artikelen vermeld, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot driehonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 467. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Diefstal wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) : <W 2003-01-23/42, art. 75, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>
Indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
Indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
Indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

 

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be