04.17

INBRAAK

GA VERDER DAN ALLEEN EEN KLACHT

Wat is inbraak?

Inbraak is diefstal met braak, inklimming of met gebruik van valse sleutels.

De diefstallen gepleegd met ten minste één van de omstandigheden door de wet bepaald en die ze strafbaar maakt met een criminele straf en die dus als misdaad omschreven worden.

 

De definitie van inbraak kan dus drie van deze vormen aannemen:

  • Braak: Bestaat uit het openbreken, stukbreken, beschadigen, wegnemen, etc. van elke soort van in- of uitwendige sluiting, hetzij van een huis, gebouw, schip, wagen of voertuig.

  • Inklimming: Elk binnendringen waarbij een hindernis moet worden genomen, bv.: over muren, deuren, daken of elk ander soort afsluiting. In huizen, gebouwen, binnenplaatsen, neerhoven, bouwwerken van welke aard ook, tuinen, parken en besloten erven.

  • Valse sleutels: Haken, opstekers, lopers, nagebootste, vervalste of nagemaakte sleutels. Ook verloren of gestolen sleutels, gebruikt bij diefstal, worden als "valse sleutels" beschouwd, niettegenstaande zij soms de enige bestaande zijn.

Inbraak kan u persoonlijk overkomen, maar ook een buurt kan slachtoffer worden van een inbrakenplaag. Meestal gaat dit over dezelfde dader(s), hiervoor kan CompuX u ook helpen tot het terugvinden van de dader(s) en alles in het werk stellen om de gestolen goederen of gegevens te recupereren.

Wat CompuX voor u kan betekenen?

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observatie's, zoals andere kantoren wel doen. Bij buurtinbraken kunt u tevens beroep doen op CompuX, met observatie's en geregelde patrouilles in de buurt, is de pakkans groter. Informeer zeker naar de mogelijkheden!

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport en recuperatie

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. De eerste zorg van CompuX is om u de zaken die verloren waren te recupereren, daarom is er een mogelijkheid om met de dader(s) eerst in gesprek te gaan, voordat een strafrechtelijke klacht wordt neergelegd.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.
(Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

Art. 462.Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding.
[1 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer deze diefstallen zijn gepleegd ten nadele van een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.]1
Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof [1 het eerste lid]1 niet bestond.

(1)<W 2011-11-26/19, art. 37, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

Art. 467. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Diefstal wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) : <W 2003-01-23/42, art. 75, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>
Indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
Indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
Indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be