04.14

SEKSUEEL MISBRUIK

BLIJF ER NIET MEE ZITTEN

Er is sprake van seksueel misbruik als iemand je met geweld, dreigementen of chantage dwingt tot seksueel (getint) contact of er je tegen je wil bij betrekt.

Ook seksueel (getint) contact met iemand die nog geen 16 jaar is, is voor de wet gelijk aan seksueel misbruik.

Het sleutelwoord is toestemming. Stemt iemand niet toe, dan is er sprake van gedwongen handelingen. Min-16-jarigen kunnen niet toestemmen voor seksueel contact, dit naar de normen van de wet.

Wanneer je gedwongen of gemanipuleerd wordt, is er sprake van seksueel misbruik. 

Van minder belang is de aard van het contact. Er hoeft bijvoorbeeld niet altijd fysiek contact te zijn om van seksueel misbruik te kunnen spreken.

Gedwongen worden om je uit te kleden en te masturberen kan dus evengoed seksueel misbruik zijn.

Aan de andere kant is ook niet elk fysiek contact dat tegen je wil plaatsvindt gelijk aan seksueel misbruik. Het kan ook om ongewenste intimiteiten gaan.

Wat ken CompuX voor u betekenen?

In elk van bovenstaande vermeldingen, kan detectivekantoor CompuX u bijstaan en de nodige bewijslast verzamelen. Dit met het oog op verdere aanklachten en juridische stappen.

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport en discretie

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. De eerste zorg van CompuX is om u op de hoogte te brengen van het al dan niet misbruik. Dit gebeurd in de grootste discretie. U kan ook van CompuX op de nodige hulp rekenen bij de eventuele verdere stappen dat je kan nemen.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 371/1. [1 Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft hij die :
1° een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken,
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten,
- terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en
- terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden;
2° de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-01/09, art. 8, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 
   
Art. 372.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 15-05-1912, art. 48> Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt [1 ...]1, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.) <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

(1)<W 2016-05-31/02, art. 3, 118; Inwerkingtreding : 18-06-2016> 

Art. 373.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 15-05-1912, art. 49> [1 Met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft de aanranding van de eerbaarheid gepleegd op personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, met geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer.]1
Wordt de aanranding gepleegd op de persoon [1 of met behulp van de persoon]1 van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). <W 2000-11-28/35, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. <W 2000-11-28/35, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

(1)<W 2016-02-01/09, art. 9, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 

Art. 374. Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is.

Art. 375.(Zie NOTA 1 onder TITEL) (Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.
Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang [1 , bedreiging, verrassing]1 of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.) <W 04-07-1989, art. 1, 1°>
(Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.) <W 2000-11-28/35, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.) <W 2000-11-28/35, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.) <W 2000-11-28/35, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig jaar.) <W 2000-11-28/35, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is.) <W 2000-11-28/35, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

(1)<W 2016-02-01/09, art. 10, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 

Art. 376.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 04-07-1989, art. 2> Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid de dood veroorzaakt van de persoon op wie zij is gepleegd, wordt de schuldige gestraft met (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar). <W 2000-11-28/35, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid is voorafgegaan door of gepaard gegaan met de handelingen bedoeld in artikel 417ter , eerste lid, of opsluiting, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.) <W 2002-06-14/42, art. 3, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>
Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is op een persoon [1 van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was]1, of onder bedreiging van een wapen of een op een wapen gelijkend voorwerp, wordt de schuldige gestraft met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar.

(1)<W 2011-11-26/19, art. 5, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

Art. 377.(Zie NOTA 1 onder TITEL) [1 De straffen zullen worden vastgesteld als bepaald bij het tweede tot zesde lid :
- als de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn of de adoptant van het slachtoffer, een bloedverwant in de rechte nederdalende lijn van het slachtoffer dan wel van een broer of zus van het slachtoffer is;
- als de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is dan wel iedere andere persoon die een gelijkaardige positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over het slachtoffer gezag heeft;
- als de schuldige tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben; als hij misbruik heeft gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen; als hij arts, heelkundige, verloskundige of officier van gezondheid is aan wie het kind of iedere andere in artikel 376, derde lid, bedoelde kwetsbare persoon ter verzorging was toevertrouwd;
- als de schuldige, wie hij ook zij, [2 in de artikelen 371/1, 373, 375 en 376]2 bedoelde gevallen door een of meer personen werd geholpen bij de uitvoering van de misdaad of het wanbedrijf.]1
(In de gevallen van [2 artikel 371/1, tweede lid, artikel 372, eerste lid, en van artikel 373, tweede lid]2, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;) <W 2000-11-28/35, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(...) <W 18-06-1985, art. 2>
[2 In de gevallen van artikel 371/1, eerste lid en van artikel 373, eerste lid]2, wordt het minimum van de gevangenisstraf verdubbeld;
(In de gevallen van [2 artikel 371/1, derde lid, artikel 373, derde lid]2, 375, vierde lid, en 376, derde lid, bedraagt de opsluiting ten minste twaalf jaar;) <W 2000-11-28/35, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(In het geval van [2 artikel 375, derde lid]2, bedraagt de opsluiting ten minste zeven jaar;
In de gevallen van (artikel 375, vijfde en zesde lid en van artikel 376, tweede lid) bedraagt de opsluiting ten minste zeventien jaar.) <W 2000-11-28/35, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>(...)

(1)<W 2011-11-26/19, art. 6, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 
(2)<W 2016-02-01/09, art. 11, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 

Art. 377bis.<W 2007-05-10/35, art. 33, 064; Inwerkingtreding : 09-06-2007> In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde straffen worden verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, [1 zijn syndicale overtuiging,]1 een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.

(1)<W 2009-12-30/01, art. 109, 074; Inwerkingtreding : 31-12-2009> 

Art. 377ter. [1 In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt de minimumstraf van de bij die artikelen bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer de misdaad of het wanbedrijf is gepleegd ten aanzien van een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar en deze misdaad of dit wanbedrijf is voorafgegaan door een benadering van deze minderjarige vanwege de dader met het oogmerk op een later tijdstip de in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel bepaalde feiten te plegen.
In de gevallen bedoeld in artikel 377, vierde tot zesde lid, wordt de verhoging van de minimumstraf bepaald in het eerste lid beperkt in die mate dat deze, toegepast samen met de verhoging van de straffen bepaald in artikel 377bis, niet hoger komt te liggen dan de bepaalde maximumstraf.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/24, art. 2, 102; Inwerkingtreding : 10-05-2014> 

Art. 377quater. [1 De meerderjarige die door middel van de informatie- en communicatietechnologie aan een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar een voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk een misdrijf te plegen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar.]1

 

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/24, art. 3, 102; Inwerkingtreding : 10-05-2014> 

Art. 378.<W 2000-11-28/35, art. 11, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> In de gevallen omschreven in dit hoofdstuk worden de schuldigen veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1.
[2 De rechtbanken kunnen daarenboven de veroordeelde verbieden tijdelijk of levenslang, rechtstreeks of onrechtstreeks een rusthuis, een home, een bejaardenverblijf of elke andere structuur voor gemeenschappelijk verblijf van personen als bedoeld in artikel 376, derde lid, uit te baten, of als vrijwilliger, contractueel of statutair personeelslid dan wel als lid van de bestuurs- en beheersorganen deel uit te maken van enige instelling of vereniging waarvan de hoofdactiviteit gericht is op in artikel 376, derde lid, bedoelde kwetsbare personen. Het verbod wordt toegepast overeenkomstig artikel 389.]2

(1)<W 2009-04-14/01, art. 16, 073; Inwerkingtreding : 15-04-2009> 
(2)<W 2011-11-26/19, art. 7, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

Art. 378bis. <W 2000-11-28/35, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.
Overtredingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be