04.10

SEXTING EN VOYEURISME

WANNEER PRIVE, NIET MEER PRIVE IS

Wat is sexting?

Wanneer mensen seksueel getinte beelden, foto’s van zichzelf maken, verzenden, ontvangen of delen, noemen we dat sexting. Dat kan via smartphone, tablet of andere digitale media.

Het begrip sexting is overgewaaid uit het Engels en is een samenstelling uit ‘sex’ (seks) en ‘texting’ (wat Engels is voor sms’jes verzenden). Door de snelle ontwikkeling van gsm en andere technologieën, is sexting niet meer beperkt tot het verzenden van sms’jes. Seksueel getinte beelden en video’s kunnen ook via toepassingen op computers en smartphones gemaakt en doorgestuurd worden (zoals chatprogramma’s, dating en andere apps of sociaalnetwerksites).

De meeste mensen gebruiken apps op de smartphone om aan sexting te doen. Ze vinden het praktisch omdat het zo makkelijk is om zo beelden de foto’s te nemen en te sturen. Bovendien hoeven ze hun smartphone ook niet met gezinsleden te delen, wat met tablets of computers soms wel het geval is.

Verschillende vormen en gradaties van sexting komen voor bij kinderen, jongeren en volwassenen. Van pikante tekstberichtjes uitwisselen naar een vriend(in) tot een naaktfoto doorsturen naar anderen. Elke leeftijdsfase brengt andere oorzaken, kenmerken, maar ook gevolgen met zich mee. Het is een terechte bezorgdheid van opvoeders dat jongeren zichzelf of anderen geen schade zouden berokkenen. 

Wat zijn de risico's van sexting?

  • De afbeelding kan gedeeld worden met andere personen. Dat kan ervoor zorgen dat de afbeelding viraal gaat. Cijfers uit onderzoek: 3% van de jongeren in een vaste relatie en 15% in een losse relatie gaven aan beelden te hebben doorgestuurd. In het recentste onderzoek vertelde een kwart van de bevraagde middelbare scholieren dat hun privacy geschonden werd na het versturen van een sexting. 

  • Sexting kan tot reputatieschade leiden, maar dan vooral bij meisjes. Onderzoekers wijzen op de dubbele standaard die daarover heerst. Meisjes worden door andere meisjes veeleer kritisch bekeken, jongens vinden elkaar vooral stoer als ze aan sexting doen. Vlaamse jongeren zijn geneigd 'sexters' zelf de schuld te geven als hun foto verder verspreid wordt. Terwijl die jongere slachtoffer is, en geen schuldige. 

  • Anderzijds vindt 73,7% van de jongeren uit onderzoek dat foto's van anderen doorsturen 'gemeen' is. 

  • Volwassenen kunnen repressief optreden tegen jongeren. 

Wat is voyeurisme?

Voyeurisme houdt in dat mensen seksueel opgewonden geraken van het kijken naar bepaalde objecten, personen of activiteiten, zonder dat ze zelf gezien worden.

Het is niet oké om te gluren zonder de toestemming van die personen. Door sleutelgaten kijken, over de muren van doucheruimtes gluren,...is grensoverschrijdend.

Sommige mensen zijn exhibitionistisch ingesteld en zijn met opzet naakt of hebben met opzet seks op plekken waar het risico groot is dat iemand hen kan zien. Dat speelt natuurlijk in op de voyeuristische neigingen van anderen.

Wat kan CompuX voor je betekenen?

Digitale onderzoeken is de specialiteit van CompuX. Elke vorm van bedreiging of belediging wordt geregistreerd met de modernste apparatuur en de juiste know-how. 

CompuX stelt alles in het werk om uw gegevens te traceren en zonodig te stoppen. Ook het opsporen van de daders of de misbruik van uw privégegevens worden vastgesteld.

Het is belangrijk is dat u de eerste stap durft en kan zetten.

CompuX zal u vanaf het eerste moment begeleiden en advies verlenen welke stappen u kunt ondernemen. In de eerste plaats zal CompuX luisteren  naar uw wensen en uw noden.

Wanneer uw situatie dermate bedreigend is, kan CompuX u de nodige doorverwijzingen adviseren en bijstaan.

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 371/1. [1 Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft hij die :
een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken,
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten,
- terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en
- terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden;

de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud
, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-01/09, art. 8, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 

Art. 372.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 15-05-1912, art. 48> Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

(De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt [1 ...]1, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.) <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

 

(1)<W 2016-05-31/02, art. 3, 118; Inwerkingtreding : 18-06-2016>

Art. 378bis. <W 2000-11-28/35, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.

Overtredingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.

[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1

[2 ...]2

 

(1)<W 2011-11-26/19, art. 34, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>

(2)<W 2016-03-25/07, art. 2, 116; Inwerkingtreding : 15-04-2016>

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.

(Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be

https://www.seksuelevorming.be

https://www.sextingopschool.mediawijs.be

https://www.allesoverseks.be