04.08

STALKING-BELAGING

STOP HET NU

Wat is stalking?

Stalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen.

De manier waarop stalking geschiedt kan variëren. De verschillende handelingen zijn meestal op zichzelf niet strafbaar. Bovendien zijn de handelingen ieder op zich genomen hooguit vervelend voor het slachtoffer. Andere handelingen zijn wel strafbaar maar zijn vaak moeilijk na te trekken omdat de stalker anoniem opereert, vaak via internet. Het cumulatief effect van telkens herhaalde handelingen zorgen meestal voor het schadelijke effect.

De meest voorkomende manieren van stalking zijn:

 

 • Het slachtoffer achtervolgen, al dan niet openlijk.

 • Voortdurend met het slachtoffer in gesprek proberen te komen.

 • Het slachtoffer voortdurend opbellen, sms'en, mailen, schrijven of tweeten.

 • Het toezenden van cadeaus zoals rozen of parfum. Heel soms worden lugubere of bizarre cadeaus toegestuurd.

 • Het plaatsen van een valse overlijdensadvertenties op naam van het slachtoffer.

 • Valse bestellingen doen op naam van het slachtoffer, zodat dit zich grote moeite moet getroosten al die bestellingen ongedaan te maken. Soms wordt ook namens het slachtoffer op (erotische) contactadvertenties gereageerd of worden onder diens naam contactadvertenties geplaatst.

 • Wanneer het slachtoffer zich succesvol weet af te schermen, contact zoeken met diens familieleden, vrienden, bekenden of collega's.

 • Het slachtoffer zwartmaken bij familie of bekenden.

 • Het slachtoffer zwartmaken bij de werkgever of een valse ontslagbrief namens het slachtoffer sturen.

 • Vaak zal de stalker derden benaderen wanneer het slachtoffer zich afdoende weet af te sluiten. Dit kan eventueel met het doel via deze derden opnieuw contact tot stand te brengen, of om het slachtoffer zwart te maken.

 • Cyberpesten (cyberstalking). Bij verbroken liefdesrelaties komt het soms voor dat een verbitterde ex-partner in goed vertrouwen tussen partners gemaakt erotisch materiaal (naaktfoto, masturbatiefilmpje, etc.) als wraakporno op het internet plaatst.

 • Soms ontaardt stalking in ernstiger misdrijven zoals mishandeling, smaad, laster, vandalisme, verkrachting of moord.

Wat CompuX voor u kan betekenen?

Het is belangrijk is dat u de eerste stap durft en kan zetten.

CompuX zal u vanaf het eerste moment begeleiden en advies verlenen welke stappen u kunt ondernemen. In de eerste plaats zal CompuX luisteren  naar uw wensen en uw noden.

Wanneer uw situatie dermate bedreigend is, kan CompuX u de nodige doorverwijzingen adviseren en bijstaan.

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 193. Valsheid in (geschriften, informatica of in telegrammen), met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft overeenkomstig de volgende artikelen. <W 2000-11-28/34, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 13-02-2001>

Art. 220. Vals getuigenis in burgerlijke zaken wordt gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar.

Art. 327. <W 04-07-1972, art. 1> Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, iemand onder een bevel of onder een voorwaarde, bedreigt met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
De bedreiging met een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is, bij naamloos of ondertekend geschrift, zonder bevel of voorwaarde, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

Art. 371/1. [1 Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft hij die :
een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken,
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten,
- terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en
- terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden;

de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-01/09, art. 8, 115; Inwerkingtreding : 29-02-2016> 
   
Art. 372.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 15-05-1912, art. 48> Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt [1 ...]1, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.) <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 378bis. <W 2000-11-28/35, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.
Overtredingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.
[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1
[2 ...]2

(1)<W 2011-11-26/19, art. 34, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 
(2)<W 2016-03-25/07, art. 2, 116; Inwerkingtreding : 15-04-2016> 

Art. 442ter.<W 2007-05-10/35, art. 37, 064; Inwerkingtreding : 09-06-2007> In de gevallen bepaald in artikel 442bis kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, [1 zijn syndicale overtuiging,]1 een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.

(1)<W 2009-12-30/01, art. 113, 074; Inwerkingtreding : 31-12-2009> 

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be