04.02

TROUW PARTNER

NEEM DE ONZEKERHEID WEG

Trouw in relaties?

Er zijn twee varianten van trouw: seksuele- en emotionele trouw. Binnen een relatie verwachten de meeste mensen dat hun partner hen op beide gebieden trouw is en zal blijven. Toch weten we allemaal dat ontrouw in relaties een alledaags verschijnsel is. Wat betekent het om trouw te zijn aan je partner?

Wat betekent trouw zijn binnen een relatie?


Trouw zijn houdt in dat je je houdt aan de persoonlijke band en verbintenis die je met je partner hebt. Meestal bedoelt men met trouw 'monogaam zijn', wat naar seksuele trouw verwijst. In dat geval ben je trouw als je enkel met je eigen partner vrijt. Maar trouw zijn heeft ook nog een variant die 'emotionele trouw' kan worden genoemd. Dat houdt in dat je intieme zaken die te maken hebben met je relatie in eerste instantie bespreekt met je partner. De meeste koppels streven ernaar om zowel seksueel als emotioneel trouw aan elkaar te zijn.

Hoe kan je weten of je partner trouw is?


Dat kan je eigenlijk nooit zeker weten. Ontrouw staat immers niet op iemands gezicht te lezen. En wat verstaan jullie onder ontrouw? Is bijvoorbeeld iemand anders kussen ontrouw of niet? Als jullie duidelijke afspraken hebben over wat jullie onder ontrouw verstaan, dan zal het afhangen van hoe sterk je vertrouwen in je partner is. Kan je ervan uitgaan dat hij of zij zich aan de gemaakte afspraken houdt? Enerzijds is het naïef om een blind vertrouwen te hebben in de onschuld van je partner. Anderzijds is het erg ongezond voor je relatie om constant als een detective op zoek te gaan naar sporen van mogelijke ontrouw. Heb je echter een sterk vermoeden dat je partner vreemdgaat, laat dit dan vaststellen door een privé-detective. Deze zal zekerheid brengen in het al dan niet vermoeden.

Wat kan CompuX voor u betekenen?

Bij vermoedens van ontrouw van uw partner, kunt u dit laten vaststellen door CompuX.

Indien u een onderzoek naar vaststelling overspel wil starten, dan moet dit wel over uw levensgezel, samenwonende partner of wettig samenwonde partner gaan. Een onderzoek naar een "derde" is niet mogelijk en bij wet verboden.  Wenst u een onderzoek naar een derde, dan is een moraliteitsonderzoek meer aangewezen. 

 

Er kan niet op eender wie een vaststelling van overspel vastgesteld worden door een privé-detective. Daarom doet u dienst op CompuX, deze zal u de nodige wettelijke basis en de mogelijkheden verduidelijken.

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport


Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 2. In boek III van het Burgerlijk Wetboek worden, onder een titel Vbis, met als opschrift "Wettelijke samenwoning", de artikelen 1475 tot 1479 ingevoegd, luidend als volgt :
 

"Art. 1475. § 1. Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476.

"Art. 1477. § 1. De bepalingen van dit artikel die de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden regelen, zijn van toepassing door het enkele feit van de wettelijke samenwoning.


§ 2. De artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, zijn van overeenkomstige toepassing op de wettelijke samenwoning.


§ 3. De wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden.


§ 4. Iedere schuld die door een der wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van de samenwonenden, buitensporig zijn.
 

"Art. 1478. Elk van de wettelijk samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid.
De goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn.
Indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de overledene, wordt de in het vorige lid bedoelde onverdeeldheid ten aanzien van de erfgenamen met voorbehouden erfdeel als een schenking beschouwd, behoudens tegenbewijs.
Voorts regelen de samenwonenden hun wettelijke samenwoning naar goeddunken door middel van een overeenkomst, voor zover deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

 

"Art. 1479. Indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is, beveelt de vrederechter, op verzoek van één van de partijen, de dringende en voorlopige maatregelen betreffende het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende de persoon en de goederen van de samenwonenden en van de kinderen alsmede betreffende de wettelijke en contractuele verplichtingen van beide samenwonenden.
De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Hoe dan ook vervallen die maatregelen op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, § 2, zesde lid, wordt beëindigd.
Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover de vordering binnen drie maanden na die beëindiging is ingesteld, gelast de vrederechter de dringende en voorlopige maatregelen die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Die geldigheidsduur mag niet langer dan één jaar bedragen.
De vrederechter beschikt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1253ter tot 1253octies van het Gerechtelijk Wetboek.".

Bron: https://www.ejustice.just.fgov.be